ข้อบัญญัติ


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปี  ๒๕๕๙

รายละเอียด : 

 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปี  ๒๕๖๐

รายละเอียด : 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปี  ๒๕๖๑

ลายละเอียด : 

 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด : 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปี  ๒๕๖๒

ลายละเอียด :