แผนอัตรากำลัง


 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566

 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566

 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566

รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเดือน 

ประกาศก.จังหวัด เรื่องเงินเพิ่มตำแหน่งพัสดุ

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การโอนพนักงานส่วนตำบลผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือก

ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง

ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล

ระเบียบหลักเกณฑ์การจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่น58

หนังสือสั่งการการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง

ประกาศก.จังหวัดเรื่องแบบประเมินผงการปฏิบัติราชการพนักงานส่วนตำบล 2563

หนังสือสั่งการการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล 

หนังสือสั่งการประเมินผลการประเมินลูกจ้างประจำ

 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน 2564

 หลักเกณฑ์วินัยและการรักษาวินัย 2558

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566

แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของ อบต.เกาะสำโรง 2564

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564

 นโยบายและกลยุทธ์ การบริหารงานทรัพยากรบุคคล

มาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง

มาตรฐานในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง

ประกาศโครงการส่วนราชการ 2564-2566
 
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ พ.ศ.2563
 
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ พ.ศ.2560
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 ประกาศกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 2564

จตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตฯ2564

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล2564

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี2564