สมาชิกสภา


 

 

 

ประธานสภาฯ
-ว่าง-

 

 

 


รองประธานสภาฯ

-ว่าง-

 

 

 

เลขานุการสภาฯ
นางธวัลรัตน์ คล้อยเอี่ยม

 

 

-ว่าง-

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

 

-ว่าง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2

-ว่าง-

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

-ว่าง-

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4

-ว่าง-

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

-ว่าง-

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

-ว่าง-

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

-ว่าง-

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8

-ว่าง-

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9