แผนการดำเนินงาน


แผนการดำเนินงาน 
            เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง  จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   :  

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   :  

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   :  

          รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562  :  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   :    

          รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เเดือน  :  

           รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563  :  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   :  

          รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เเดือน  :  

          รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564  :