สำนักงานปลัด


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง
นางธวัลรัตน์ คล้อยเอี่ยม

 

หัวหน้าสำนักงานปลัด
นางสาวเกษา เปรมปรีดิ์

 

งานบริหารทั่วไป

งานนโยบายและแผน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานการเจ้าหน้าที่

งานสวัสดิการสังคม

งานการศึกษา

เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอัญชลี  ขาวขำ
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอุบลรัตน์  ศรีเชื้อ
 

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายพรศักดิ์ สงเคราะห์สุข
 

นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวศิริรักษ์ ขำสอน
 

นักพัฒนาชุมชน
นายเกรียงไกร  เกศูนย์

นักวิชาการศึกษา
นางธัญญลักษณ์  เดชชัย

นักประชาสัมพันธ์
นายวัฒนกนก รักสาย
 

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางเขมวิชนันท์ เลิศวิโรจน์ถาวร
 

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายนฤเศรษฐ ดวงจิตต์
 

 

นักพัฒนาชุมชน
นางนภัทร ส่องสว่าง
 


ครู
นางกาญจนา ปู่ดำ

 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุธาทิพย์ ฟ้าสุวรรณ์

 

   

 

 

ครู
นางสมคิด คำเอก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวแก้วตา ประยูรโต

 

     

ครู
นางรัตนา แก้วบุญเพิ่ม

พนักงานขับรถยนต์
นายสถาพร พรมมา

       

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางเพ็ญศิริ ล้อเจริญ

พนักงานขับรถยนต์
นายเกษม จันทร์โสม

       

ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวประภัสสร ถาวรกุล

 

พนักงานขับรถยนต์
-

 

      ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวบุผา  ดาปาน

คนงานทั่วไป
นางสุมาลี สงวนศักดิ์

 

 

    ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเลอศิริ  จันทร์โสม

 

แม่บ้าน
-

 

       

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นายสำราญ เสลาคุณ

 

       

 

พนักงานสูบน้ำ
 

 

       

พนักงานสูบน้ำ
นายอนุชิต เครือเนียม

 

       

พนักงานสูบน้ำ
นายอนันต์ ปู่ดำ

 

       

คนงานสูบน้ำ