มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

โพสต์ข้อมูลโดย :

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

  :  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

  :  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

  :  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

  :  หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

  :  มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ

  :  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

  :  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

  :  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  :  การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงาน ลูกจ้างประจำ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563